W ramach kompleksowej obsługi księgowej realizujemy m.in. następujące działania:

Usługi księgowe FKinfo

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z przepływu środków pieniężnych
 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu i ewidencji dodatkowych
 • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości środowiska
 • sporządzanie zestawień podatkowych w zakresie podatku dochodowego PIT i CIT
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS, NBP i inne instytucje
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych
 • załatwienie spraw przedsiębiorcy w urzędach skarbowych i innych instytucjach publicznych
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości w firmie oraz wdrażanie zakładowego planu kont

Finanse i księgowość

 • Księgi rachunkowe
 • Bilanse
 • KPiR
 • PIT, CIT, VAT, JPK
 • Ewidencja ŚT
 • Sprawozdania GUS

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej przez FKinfo działalności jest gwarantowana obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 537).