W ramach kompleksowej obsługi płacowej realizujemy m.in. następujące działania:

Usługi płacowe FKinfo

 • naliczania wynagrodzeń zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania
 • rozliczania czasu pracy i absencji pracowników
 • przygotowanie rozliczeń i dokumentacji do ZUS, US, GUS
 • prowadzenia bazy danych osobowych za pomocą systemu informatycznego
 • rozliczania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Socjalnego
 • raportowanie wynagrodzeń zgodnie wymaganiami prawa pracy i indywidualnych potrzeb klienta

Usługi zarządzania kadrami

 • obsługa umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło
 • prowadzenie bazy danych osobowych pracowników
 • prowadzenie oraz aktualizacja teczek pracowników
 • archiwizacja danych pracowników zwolnionych
 • ewidencja czasu pracy na podstawie danych dostarczonych przez Klienta
 • zarządzanie terminarzem obowiązkowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP, uprawnień itp.
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji do ZUS i Urzędów Skarbowych oraz innych instytucji
 • raportowanie zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Klienta

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej przez FKinfo działalności jest gwarantowana obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 537).